Obecně lze říct, že závěť je vhodné sepsat ve chvíli, kdy vlastníte nějaký majetek a nechcete, aby po vaší smrti připadl zákonným dědicům. „Závěť má totiž před zákonem přednost. Nejčastěji se dědí podle první zákonné dědické třídy, kam patří manžel/manželka a děti, každý z nich stejným dílem. Sepis závěti není dobré odkládat,“ říká notářská kandidátka, právnička Tereza Urbanová.

Zdroj: Youtube

Kdy dědí stát

Závěť je taky vhodné řešení v případě, kdy máte promyšleno, jak svůj majetek rozdělíte mezi dědice, například když chcete, aby chatu zdědila dcera a byt váš syn. Pokud nemáte žádné příbuzné, kteří podle zákona mohou dědit, dědí po vás stát. „Nechcete-li, aby váš majetek zdědil stát, nabízí se jako řešení určit dědice v závěti,“ dodává právnička.

Závěť není absolutní

Paní Radka se po smrti maminky dozvěděla, že před svou smrtí sepsala závěť u notáře, kde určila dědičkou všeho majetku vnučku, která se o ni starala. „Maminka měla mě a mého bratra, který měl dceru Janu. Ta se o maminku skutečně starala, já měla svou rodinu a malé děti, takže i když bych chtěla, nemohla jsem se o maminku starat v takovém rozsahu jako moje neteř. Uznávám samozřejmě zásluhy Jany, ale nesouhlasím se závětí. Jsem nějak chráněná?“ ptá se paní Radka. Závěť, přestože má přednost před zákonem, není absolutní. Zákon totiž chrání takzvané nepominutelné dědice.

Nepominutelní dědicové

Přestože sepíšete závěť, v níž určujete dědicem veškerého majetku třeba vzdálenějšího příbuzného, nebo dokonce někoho cizího, zákon chrání nepominutelné dědice. „Nepominutelní dědicové jsou děti zůstavitele, a pokud z nějakého důvodu nedědí, pak jsou to jejich potomci, tedy vnuci zůstavitele. V praxi to znamená, že děti zemřelého jsou chráněni. I když zůstavitel určí v závěti za dědice svého majetku někoho jiného než své děti, mají právo na výplatu takzvaného povinného dílu. Neznamená to tedy, že taková závěť je neplatná, ale nepominutelní dědicové dostanou svůj povinný díl. Výše povinného dílu závisí na tom, zda se jedná o potomky zletilé, nebo nezletilé. Zletilý potomek má dostat alespoň jednu čtvrtinu a nezletilý potomek alespoň tři čtvrtiny toho, co by dědili ze zákona,“ vysvětluje notářská kandidátka Tereza Urbanová.

Vydědit není tak snadné

Tak já ho nebo ji prostě vydědím, možná si řeknete. Ale vydědit někoho není tak snadné. „Pokud byste chtěli vyloučit nepominutelné dědice z dědictví, tak je můžete vydědit, ale jde to pouze z důvodů stanovených v zákoně. Například neposkytnutí potřebné pomoci v nouzi nebo odsouzení za trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze,“ říká právnička Urbanová.

Proč a kdy sepsat závěť

Chcete-li, aby váš majetek získala konkrétní osoba, která není přímým potomkem, musíte sepsat závěť. „V závěti můžete stanovit dědicem kohokoli bez omezení. Pokud současně nevydědíte své děti, dostanou svůj povinný díl,“ říká notářská kandidátka Tereza Urbanová. Přestože závěť pořídíte, nic vám nebrání se svým majetkem až do své smrti nakládat podle své vůle, tedy můžete ho klidně komukoli darovat nebo prodat. „Důležité je myslet na to, že když se okolnosti změní a sepsaná závěť už neodpovídá vaší aktuální situaci, je potřeba závěť změnit nebo ji celou zrušit. Na to se v praxi bohužel často zapomíná,“ varuje právnička.

Jak sepsat závěť

Čekat až na smrtelnou postel? Napsat ji rukou, nebo na počítači? Nebo raději u notáře? V každém případě je závěť nutné sepsat písemně. Ústní forma je podle právničky Terezy Urbanové možná jen ve velmi výjimečných případech, například na palubě námořního plavidla nebo letadla.

Závěť je možné sepsat třemi způsoby. Buď ji sepíšete celou vlastní rukou a vlastní rukou ji i podepíšete. Tam nejsou žádní svědci potřeba. Dále můžete sepsat závěť třeba na počítači, ale musíte ji pak vlastnoručně podepsat a musejí u toho být přítomní dva svědci, kteří se taky podepíšou. Třetí možnost je formou notářského zápisu.

Tři možnosti závěti

Závěť sepsanou „na smrtelné posteli“ rozhodně z mnoha důvodů doporučit nelze. Například hrozí, že zůstavitel nebude schopen závěť vlastní rukou čitelně sepsat nebo nesežene osoby, které by odpovídaly podmínkám na svědky kladeným. „Navíc se zvyšuje riziko, že v budoucím dědickém řízení bude takhle sepsaná závěť napadená některým z dědiců, který může tvrdit, že zůstavitel už nebyl zdravotně způsobilý pořídit o svém majetku závěť,“ říká notářská kandidátka Tereza Urbanová. Navíc doma uložená závěť se nemusí najít nebo ji může někdo úmyslně zatajit.

Výhody notářské závěti

Proto je nejvýhodnější závěť sepsaná u notáře. „Notář klienta vyslechne a vysvětlí mu, jaké možnosti zákon nabízí pro řešení jeho situace. Lidé běžně neznají, jaký je rozdíl mezi pojmy zůstavuji a odkazuji. Stejně často nevědí, že v závěti lze zřídit svěřenecké nástupnictví, povolat správce pozůstalosti, vykonavatele závěti nebo náhradníka svému dědici a podobně.“

A co když se ztratí?

Notářská závěť je veřejnou listinou, tedy ten, kdo by ji chtěl v budoucnu zpochybňovat, bude mít horší důkazní pozici. Bojíte se, že se závěť ztratí? I proto je dobré sepsat ji u notáře. „Notář závěť zapíše do Evidence právních jednání pro případ smrti. Každý notář, který vyřizuje dědictví, lustruje v této evidenci. Je tedy jistota, že závěť nebude ztracená nebo zatajená,“ dodává právnička na závěr.

Zdroj: vlasta.cz

Související články